تبلیغات
سیب سرخ - خدا
شنبه 21 فروردین 1389

خدا

   نوشته شده توسط: سام مجتبائی    

 


dabs
دوشنبه 30 بهمن 1396 11:34 ق.ظ
بله در نهایت، شخص درباره dabs می نویسد.
descargar cam4 token hack gratis
دوشنبه 6 آذر 1396 06:33 ب.ظ
بله در نهایت چیزی در مورد cam4 هک v2.7.exe.
Can you lose weight by doing yoga?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:49 ق.ظ
I am truly happy to glance at this weblog posts which
contains tons of helpful facts, thanks for providing these kinds of
data.
Deidre
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:43 ق.ظ
Inspiring story there. What happened after? Thanks!
Danial
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:07 ق.ظ
If some one needs to be updated with latest technologies after that he must be pay
a quick visit this website and be up to date everyday.
من و ایلی پسری
پنجشنبه 26 فروردین 1389 02:39 ب.ظ
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´
پاسخ سام مجتبائی : بازم سر بزن
من و ایلی پسری
پنجشنبه 26 فروردین 1389 02:38 ب.ظ
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´
پاسخ سام مجتبائی : بازم سر بزن
الای (رز بی بو)
پنجشنبه 26 فروردین 1389 02:30 ب.ظ
,,,,,,,,,,,M;.MM;;
,,,,,,,,,,,M;.,;MM;;M:,
,,,,,,,;MMM::MMMMM:,
,,,,,,MMMMM'MMMMM:,
,,,,;MMMMM,MMMMMM,
,,,,MMMMM::MMMMMM:,
,,,,,,:MM:',;MMMMMM',
,,,,,,'::,'MMMMMMM:,
,,,,,,,,';,:MMMMM",
,,,,,,,,,,,,,,,,''"""',
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,
,,,,,,,,,,,,,,,,M,
,,,,,,,,,,,,,,,,M,
,,,,,.,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,.,
,,,'M..,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,;M',
,,,,'MM;.,,,,,,M,,,,,,,;MM:,
,,,:MMM.,,,,,M,,,,,,;MM:,
,,,,'MMM;,,,,,M,,,,:MMM:,
,,,MMMM.,,,,M,,,,,MMMM:,
,,:MMMM:,,,,M,,,,,MMMM:,
,,:MMMM:,,,,M,,,,:MMMM:,
,:MMMMM,,,,M,,,;MMMMM:,
,,MMMMM;,,,M,,,,MMMMM:,
,,,MMMMM.,,M,,,;MMMMM',
,,,,:MMMM;,,M,,:MMMMM",
,,,,,,'MMMM,,M,;MMMM",,,
,,,,,,,,,,':MM,,M,,MMM:',
,,,,,,,,,,,,,,,"":,M,:
پاسخ سام مجتبائی : ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون
الای (رز بی بو)
پنجشنبه 26 فروردین 1389 02:30 ب.ظ
,,,,,,,,,,,M;.MM;;
,,,,,,,,,,,M;.,;MM;;M:,
,,,,,,,;MMM::MMMMM:,
,,,,,,MMMMM'MMMMM:,
,,,,;MMMMM,MMMMMM,
,,,,MMMMM::MMMMMM:,
,,,,,,:MM:',;MMMMMM',
,,,,,,'::,'MMMMMMM:,
,,,,,,,,';,:MMMMM",
,,,,,,,,,,,,,,,,''"""',
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,
,,,,,,,,,,,,,,,,M,
,,,,,,,,,,,,,,,,M,
,,,,,.,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,.,
,,,'M..,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,;M',
,,,,'MM;.,,,,,,M,,,,,,,;MM:,
,,,:MMM.,,,,,M,,,,,,;MM:,
,,,,'MMM;,,,,,M,,,,:MMM:,
,,,MMMM.,,,,M,,,,,MMMM:,
,,:MMMM:,,,,M,,,,,MMMM:,
,,:MMMM:,,,,M,,,,:MMMM:,
,:MMMMM,,,,M,,,;MMMMM:,
,,MMMMM;,,,M,,,,MMMMM:,
,,,MMMMM.,,M,,,;MMMMM',
,,,,:MMMM;,,M,,:MMMMM",
,,,,,,'MMMM,,M,;MMMM",,,
,,,,,,,,,,':MM,,M,,MMM:',
,,,,,,,,,,,,,,,"":,M,:
پاسخ سام مجتبائی : ممنون ممنون ممنون ممنون ممنون
الای (رز بی بو)
پنجشنبه 26 فروردین 1389 02:29 ب.ظ
,,,,,,,,,,,M;.MM;;
,,,,,,,,,,,M;.,;MM;;M:,
,,,,,,,;MMM::MMMMM:,
,,,,,,MMMMM'MMMMM:,
,,,,;MMMMM,MMMMMM,
,,,,MMMMM::MMMMMM:,
,,,,,,:MM:',;MMMMMM',
,,,,,,'::,'MMMMMMM:,
,,,,,,,,';,:MMMMM",
,,,,,,,,,,,,,,,,''"""',
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,
,,,,,,,,,,,,,,,,M,
,,,,,,,,,,,,,,,,M,
,,,,,.,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,.,
,,,'M..,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,;M',
,,,,'MM;.,,,,,,M,,,,,,,;MM:,
,,,:MMM.,,,,,M,,,,,,;MM:,
,,,,'MMM;,,,,,M,,,,:MMM:,
,,,MMMM.,,,,M,,,,,MMMM:,
,,:MMMM:,,,,M,,,,,MMMM:,
,,:MMMM:,,,,M,,,,:MMMM:,
,:MMMMM,,,,M,,,;MMMMM:,
,,MMMMM;,,,M,,,,MMMMM:,
,,,MMMMM.,,M,,,;MMMMM',
,,,,:MMMM;,,M,,:MMMMM",
,,,,,,'MMMM,,M,;MMMM",,,
,,,,,,,,,,':MM,,M,,MMM:',
,,,,,,,,,,,,,,,"":,M,:
پاسخ سام مجتبائی : م مر مرس مرسی مرســـــــــــــــــی
الای (رز بی بو)
پنجشنبه 26 فروردین 1389 02:29 ب.ظ
,,,,,,,,,,,M;.MM;;
,,,,,,,,,,,M;.,;MM;;M:,
,,,,,,,;MMM::MMMMM:,
,,,,,,MMMMM'MMMMM:,
,,,,;MMMMM,MMMMMM,
,,,,MMMMM::MMMMMM:,
,,,,,,:MM:',;MMMMMM',
,,,,,,'::,'MMMMMMM:,
,,,,,,,,';,:MMMMM",
,,,,,,,,,,,,,,,,''"""',
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,
,,,,,,,,,,,,,,,,M,
,,,,,,,,,,,,,,,,M,
,,,,,.,,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,,.,
,,,'M..,,,,,,,,,M,,,,,,,,,,;M',
,,,,'MM;.,,,,,,M,,,,,,,;MM:,
,,,:MMM.,,,,,M,,,,,,;MM:,
,,,,'MMM;,,,,,M,,,,:MMM:,
,,,MMMM.,,,,M,,,,,MMMM:,
,,:MMMM:,,,,M,,,,,MMMM:,
,,:MMMM:,,,,M,,,,:MMMM:,
,:MMMMM,,,,M,,,;MMMMM:,
,,MMMMM;,,,M,,,,MMMMM:,
,,,MMMMM.,,M,,,;MMMMM',
,,,,:MMMM;,,M,,:MMMMM",
,,,,,,'MMMM,,M,;MMMM",,,
,,,,,,,,,,':MM,,M,,MMM:',
,,,,,,,,,,,,,,,"":,M,:
پاسخ سام مجتبائی : بازم سر بزن
الای (رز بی بو)
پنجشنبه 26 فروردین 1389 12:35 ب.ظ
___________$$$$$$
______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
____$$____$$$$__$$$$__$$$$
__$$______$$$$$$__$$$$$$$$
__$$____$$$$$$$$__$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
$$$$__$$$$$$__$$__$$$$
__$$$$______$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
___$$$$_____________`$$$
___________________ $$
__________________`$$`
________________$$`
_____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$
_$$$$____$$_$`
$$$$$__$$___$$___$$$$
$$$$$$$______`$$_$$$$$$
$$$$__________$$$_____$
$$___________` $$____$$
_____$$$_____$$`___$$$$
___$$$$$$___$$__$$$$$$
__$$$$$$$$_$$_$$___$$$
_$$$____$$$$_$$__$$$$
__$$_____$$_$$$$$$$
___$______`$$
___________$$
____________$$`
___________`$$
__________$$
_________$$
________$

خاله فدات بشه .
شرمنده ام اگه دیر برای عرض ادب
خدمتت اومدم پسر گلم .
فدات بشم .
همیشه تو یادم باقی میمونی .
دیر به دیر هم بیام بلاخره میام .
چون واقعا برات ارش و اهمیت زیادی
قایلم . قربونت بشم عزیزم .
پاسخ سام مجتبائی : من هم قربونت بشم خاله جون
الای (رز بی بو)
پنجشنبه 26 فروردین 1389 12:34 ب.ظ
___________$$$$$$
______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
____$$____$$$$__$$$$__$$$$
__$$______$$$$$$__$$$$$$$$
__$$____$$$$$$$$__$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
$$$$__$$$$$$__$$__$$$$
__$$$$______$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
___$$$$_____________`$$$
___________________ $$
__________________`$$`
________________$$`
_____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$
_$$$$____$$_$`
$$$$$__$$___$$___$$$$
$$$$$$$______`$$_$$$$$$
$$$$__________$$$_____$
$$___________` $$____$$
_____$$$_____$$`___$$$$
___$$$$$$___$$__$$$$$$
__$$$$$$$$_$$_$$___$$$
_$$$____$$$$_$$__$$$$
__$$_____$$_$$$$$$$
___$______`$$
___________$$
____________$$`
___________`$$
__________$$
_________$$
________$
پاسخ سام مجتبائی : بازم به من سر بزن
الای (رز بی بو)
پنجشنبه 26 فروردین 1389 12:33 ب.ظ
___________$$$$$$
______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
____$$____$$$$__$$$$__$$$$
__$$______$$$$$$__$$$$$$$$
__$$____$$$$$$$$__$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
$$$$__$$$$$$__$$__$$$$
__$$$$______$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
___$$$$_____________`$$$
___________________ $$
__________________`$$`
________________$$`
_____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$
_$$$$____$$_$`
$$$$$__$$___$$___$$$$
$$$$$$$______`$$_$$$$$$
$$$$__________$$$_____$
$$___________` $$____$$
_____$$$_____$$`___$$$$
___$$$$$$___$$__$$$$$$
__$$$$$$$$_$$_$$___$$$
_$$$____$$$$_$$__$$$$
__$$_____$$_$$$$$$$
___$______`$$
___________$$
____________$$`
___________`$$
__________$$
_________$$
________$
پاسخ سام مجتبائی : خاله خاله خاله
10000000000000000000000000
ممنون
نسرین مامان سارینا
پنجشنبه 26 فروردین 1389 10:13 ق.ظ


پاسخ سام مجتبائی : بازم به ما سر بزنید
من و ایلی پسری
پنجشنبه 26 فروردین 1389 09:54 ق.ظ
________________$$$$$
_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
$$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________
______________$$$$$$$$$$$$_______________
پاسخ سام مجتبائی : همیشه شاد باشی
من و ایلی پسری
پنجشنبه 26 فروردین 1389 09:54 ق.ظ
________________$$$$$
_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
$$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________
______________$$$$$$$$$$$$_______________
پاسخ سام مجتبائی : فدات بشم
من و ایلی پسری
پنجشنبه 26 فروردین 1389 09:54 ق.ظ
________________$$$$$
_______________$$$$$__$$________$$$$$$$$
__________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$
______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$
___$$$_$$$$______________$$_______$$$
$$$_$$$$________________$$______$$$
$$$$_________________$$$_____$$$
$$________________$$$_____$$$
$$_____________$$$_____$$$
_$$________$$$$____$$$$
__$$____$$$_____$$$$
___$$_$$$$___$$$$
____$$_____$$$$
__$$_____$$$$
$$____$$$$
$$_$$$$
$$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
_________$$$$$$$_________$$$$$$$_________
__________$$$$$___________$$$$$__________
__$$$$_____________________________$$$$__
_$$$$$$___________________________$$$$$$_
__$$$$$$_________________________$$$$$$__
___$$$$$$_______________________$$$$$$___
____$$$$$$$___________________$$$$$$$____
______$$$$$$$_______________$$$$$$$______
_________$$$$$$___________$$$$$$_________
____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________
______________$$$$$$$$$$$$_______________
پاسخ سام مجتبائی : باریک
الای (رز بی بو)
پنجشنبه 26 فروردین 1389 09:44 ق.ظ
پاسخ سام مجتبائی : مم نان
الای (رز بی بو)
پنجشنبه 26 فروردین 1389 09:43 ق.ظ
سلام خاله جون .
خوبی عزیزم .
دستت درد نکنه .
بهترین و زیباترین پستی بود که میتونستم
ببینم و بخونم .
خدا به حق این ایه ها و سوره هاش
همه بچه ها رو از بلاها و از شر شیطان
در امان نگه داره تو پسر با ایمانم و ایلیای
منم هم در کنار هم .
برات ارزوی موفقیت و سربلندی دارم .
فدات بشم پسر عزیزم .
پاسخ سام مجتبائی : باریک و ممنون
من و ایلی پسری
پنجشنبه 26 فروردین 1389 09:40 ق.ظ
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ـــــــــ__ــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi ♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ـــــــــ__ــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi ♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ـــــــــ__ــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi ♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
پاسخ سام مجتبائی : بازم به ما سرسرسرسرسرسرسرسر
بزن
من و ایلی پسری
پنجشنبه 26 فروردین 1389 09:39 ق.ظ
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ـــــــــ__ــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi ♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ـــــــــ__ــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi ♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ـــــــــ__ــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi ♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
پاسخ سام مجتبائی : بازم به ما سرسرسرسرسرسرسرسر
بزن
من و ایلی پسری
پنجشنبه 26 فروردین 1389 09:39 ق.ظ
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ـــــــــ__ــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi ♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ـــــــــ__ــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi ♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــــــi♥(*´•´*)
ـــــــــ__ــــi♥(*´•´*)
ــــــــــــi ♥(*´•´*)
ــــــــ♥(*´•´*)
ــــi♥(*´•´*)
ــ♥(*´•´*)
پرتو ،روشن ترین نور
چهارشنبه 25 فروردین 1389 06:35 ب.ظ
پاسخ سام مجتبائی : بازم به ما سرسرسرسرسرسرسرسر
بزن
مهناز
یکشنبه 22 فروردین 1389 08:01 ب.ظ
سلام.ماشا الله بابا چه کردی با وبت

کارت داسته بابا.مطالب وبت خیلی عالیه.

امیدوارم تو کارت پاینده باشی.

اسم من مهناز. ممنون میشم که به وبلاگ منم سری بزنی.

این ادرسشه:http://axactor.mihanblog.comدعوتت میکنم که عضو گروه یاهوی بزرگم بشی.

این گروه رو با هدف برقراری ارتباط میان یه جمعیت بزرگ برای تبادل اطلاعات

و اشنایی بین هم برای فعالیت های گسترده ایجاد کردم.

بهت توصیه میکنم حتمآ عضو شی.

فقط مونده تبادل لینک کنیم.منو با اسم

زیباترین عکسهای بازیگران ایرانی لینک کن.منم لینکت میکنم.[خونسرد][خونسرد][خونسرد][خونسرد]

گلم منتظرم ها.زود بیا


………..|”"”"”"”"”"”"”"” ” “”"”"”"”|\|_
………..|…….اینم وسیله ....….|||”|”"\___
………..|________________ _ |||_|___|)
………..!(@)’(@)”"”"**!(@ )(@)***!(@)
پاسخ سام مجتبائی : باریک باریک
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر